Formular de contact date cu caracter personal

 

 

 • Formular de contact date cu caracter personal (RO)
 • Contact form – data privacy (EN)
 • Формуляр согласия обработки персональных данных (RU)

 

 

Formular de contact date cu caracter personal 

 

 

 

Daca ati accesat aceasta pagina inseamna ca aveti o solicitare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Va rugam sa ne transmiteti solicitarea dvs completand acest Formular

 

Am pregatit mai jos pentru dvs. cateva detalii pentru a usura procesul:

 • Va rugam sa retineti ca aveti posibilitatea sa selectati limba dorita in cadrul acestui Formular. 

 • Toate campurile formularului sunt obligatorii si pot fi completate prin selectarea unei optiuni sau prin introducerea de informatii detaliate, dupa caz.

 • In cazul in care informatiile pe care ni le-ati furnizat nu sunt suficiente pentru a va identifica sau pentru a va indeplini solicitarea, va vom contacta prin intermediul adresei de e-mail pe care ne-o furnizati pentru a obtine informatiile de care avem nevoie.

 • Va rugam sa va asigurati ca furnizati numai informatiile dvs. si nu informatii despre alte persoane.

 • Va rugam sa furnizati o adresa de e-mail valida care este a dvs. si nu a altor persoane.

 

Vom prelucra informatiile pe care ni le furnizati prin completarea acestui Formular, precum si informatiile care contin date cu caracter personal pe care vi le punem la dispozitie in conformitate cu solicitarea dvs., in scopul: 

 • de a da curs solicitarii dvs. referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal (pe baza obligatiei noastre legale de a raspunde solicitarilor persoanelor vizate); 

 • de arhivare a solicitarii dvs., in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile si procedurile interne (bazate pe obligatiile noastre legale - dupa caz, pentru a pastra dovezi ale acestor solicitari si pe interesul nostru legitim de a ne proteja drepturile si interesele in acest domeniu, in mod normal nu mai mult de termenul de prescriptie aplicabil in investigatiile din domeniul protectiei datelor cu caracter personal).

 

Dupa expirarea perioadei de arhivare, vom sterge/anonimiza irevocabil datele dvs.

 

Pentru informatii generale si pentru mai multe detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si la drepturile specifice in acest context, oferim, pastram si actualizam informatii in cadrul Sectiunii Protectia datelor personale din acest site.

 

 

Contact form – data privacy 

 

 

 

If you accessed this page, it means you may have a question on personal data protection side.

Please send us your question by filling in this Contact form

 

We prepared some details for you below, in order to ease the process:

 • Please note that you can choose to fill in this Form in the convenient language.

 • All form’s fields are mandatory to be filled in by choosing one option or with detailed information, as the case.

 • In case the information you provided to us is not enough to identify you or to fulfil your request, we will contact you via the e-mail address you provide us to ask for information we need.

 • Please make sure you provide only your information and not information about other persons.

 • Please provide a valid e-mail address that is yours and not of others.  

 

We will process the information you provide to us via your request form, as well as the information comprising personal data we deliver to you in accordance with your request, for the purposes to: 

 • Address your request related to processing of personal data (based on our legal obligation to address data subject’s requests) 

 • Archiving of the request, according to applicable legal provisions and internal procedures (based on our legal obligations – as applicable to retain evidence of such requests and on our legitimate interest to protect our rights and interests in this field, normally not longer than the applicable statute of limitation in personal data protection field investigations). 

 

After the elapse of the archiving period, we will erase/irrevocably anonymize your data.

 

For general information and more details related to personal data processing and specific rights in this context, we provide, maintain and update information within the Privacy Section of this website. 

 

 

 

 

Формуляр согласия обработки персональных данных

 

 

 

Если вы зашли на данную страницу, то вы запрашиваете обработку ваших персональных данных.

Просим направить ваш запрос, заполнив данный Формуляр.

 

Ниже прилагается несколько советов для облегчения процесса заполнения:

 • Просим помнить, что имеется возможность выбрать желаемый язык в процессе заполнения формуляра 

 • Все поля формуляра являются обязательными для заполнения и заполняются выбором имеющейся опции или внесением подробных сведений, при необходимости

 • В случае, если предоставленные сведения не являются достаточными для идентификации или для выполнения вашего запроса, мы свяжемся по предоставленному вами адресу электронной почты для получения необходимых нам сведений

 • Просим предоставить только ваши персональные данные, а не данные других лиц.

 • Просим предоставить ваш адрес действующей электронной почты, а не других лиц.

 

Мы обрабатываем ваши персональные данные, которые вы предоставили, заполнив данный формуляр, а также сведения, в которых содержатся персональные данные, предоставляемые нами согласно вашему запросу, с целью:

 • обработки вашего запроса об обработке персональных данных (на основании нашей обязанности, в соответствии с законодательством ответить на запрос заинтересованного физического лица);

 • хранения вашего запроса, согласно применяемым положениям закона и положениям внутренних процедур (на основании нашей законной обязанности – при необходимости, для сохранения доказательств таких запросов и для нашего законного интереса защиты прав и интересов в данной области, обычно не более срока применяемого срока давности в расследованиях в области защиты персональных данных).

 

По истечению срока хранения мы невозвратноудалим/анонимизируем ваши персональные данные

 

Для общего информирования и более подробных сведений об обработке персональных данных, относящихся к обработке персональных данных и специфичных прав в данном контексте, предоставляем, сохраняем и обновляем сведения в разделе Защита персональных данных данного сайта.